ARAÇ TAKİP SİSTEMİ BİLGİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLUĞU VE KAMERA ZORUNLULUĞU (U-ETDS SİSTEMİ) HK.

20 Kasım 2023
35 - Kişi Okudu

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ BİLGİLERİNİN BİLDİRİM ZORUNLUĞU VE KAMERA ZORUNLULUĞU (U-ETDS SİSTEMİ) HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce Birlikleri’ne iletilen

"Araç Takip Sistemi Bilgilerinin Bildirim Zorunluğu ve Kamera Zorunluluğu" konulu yazısı ile; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmiştir. Detaylar Bilgilendirme Metninde ve EK1 yazısında yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. 

BİLGİLENDİRME METNİ

     Bilindiği üzere 08.01.2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin;

    * "Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar" başlıklı 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi;

“A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtlar hariç olmak üzere, yolcu taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması zorunludur. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.”,

    * "Yetki belgesi sahiplerinin ortak yükümlülükleri" başlıklı 40 ıncı maddesi;

“... (3) A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri, yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 37 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. Yapılan denetimlerde, bu fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazı istenilmez.

(4) A1, B1 ve D1  ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar. ...”,

"Bazı zorunluluklara ilişkin süre verilmesi" başlıklı geçici 2 inci maddesi;

“... c) 40 ıncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 1/1/2024 tarihine kadar,

ç) 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (l) bendi, 38 inci maddesinin birinci fıkrası ile 40 ıncı maddesinin on üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uyma zorunluluğu, 1/1/2024 tarihine kadar,  uygulanmaz ”hükümlerine amirdir.

    Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulması ile ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01.01.2024 tarihinden itibaren başlayacağı; İlgililere önemle duyurulur….

EK