Facebook English English
Nevşehir

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Dikkatine

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; 31.12.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup “Canlı Hayvan ticareti Yapan Satıcıların” bu tarihe kadar işletmelerinin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerinden “Çalışma İzni” almaları gerekmektedir. Çalışma izni almak isteyen canlı hayvan ticareti yapan satıcıların müracaatlarını ve “İşletme Uygunluk Raporlarını” 02.09.2013 tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir. 18.01.2012 Tarih ve 28177 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Usul Esasları Hakkındaki Yönetmelik Gereği Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcılar 31.12.2013 Tarihine kadar çalışma izni almak zorundadırlar. Çalışma izni bulunmayan canlı hayvan ticareti yapan satıcıların satın almış oldukları, Koyun ve Keçi türü hayvanları 29 gün, sığır türü hayvanları 30 gün
içerisinde tekrar satmaları ve bu hayvanlar için belirtilen süreler dolmadan veteriner sağlık raporu almaları mümkün değildir. Çalışma izni almak isteyen canlı hayvan ticareti yapan satıcılar, işletmelerinin bağlı bulunduğu ilçemüdürlüklerinden çalışma izni alabilmek için;

1-Dilekçe

2-Çalışma izni alacak satıcı bir şirket adına alım satım yapıyorsa şirketin kuruluşunu gösterir ticaret sicil gazetesinin fotokopisi

3-Kullandıkları işletmeler kendilerine ait ise işletme tescil belgesi

4-Kullandıkları işletmeler kendilerine ait değil ise işletme sahipleri ile yapmış oldukları kira sözleşmesi

5-Satıcının kayıtlı olduğu meslek odasınca verilmiş kimlik belge fotokopisi ile işletmelerinin bağlı olduğu mülki idare amirliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgeleri tam olan satıcılara ait işletmede, bağlı oldukları ilçe müdürlüklerince yerinde kontrol yapılarak işletmelerin yönetmelikte belirtilen asgari teknik ve sağlık
şartlarına uygunluğu aranacaktır. Çalışma izni almak isteyen canlı hayvan ticareti yapan satıcıların belgelerini ve işletmelerinin uygunluğunu 02.09.2013 tarihinden önce tamamlamaları halinde belgeleri ve işletmeleri uygun olan satıcılar il müdürlüğünce belirlenecek yerde ve tarihte eğitim toplantılarına katıldıktan sonra kendilerine çalışma izin belgeleri verilecektir.

DERGİLERİMİZ